مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه و عضو کارگروه آموزش کانون کارگزاران بورس