ماشین حساب سود


از این ابزار جهت محاسبه سود و زیان احتمالی بر اساس سایز پوزیشن و با توجه به جفت ارز موردنظر استفاده می شود.