از این ابزار جهت محاسبه مقدار لات توصیه شده بر اساس موجودی کل حساب ، درصد ریسک و حد ضرر استفاده می شود.