از این ابزار جهت محاسبه میزان افت کل موجودی حساب تحت تاثیر یک سری معاملات زیان ده استفاده می شود.