از این ابزار جهت محاسبه دقیق ارزش پیپ در هر جفت ارز استفاده می شود.