با این ابزار همواره از آخرین نرخ برابری هر جفت ارز آگاه باشید