مدرس و تحلیلگر و معامله گر بازار سرمایه و بازارهای جهانی.