از این ابزار جهت محاسبه دقیق احتمال رسیدن به حداکثر افت سرمایه بر اساس درصد ریسک به ریوارد استراتژی شخص استفاده می شود.