با استفاده از این ابزار نقاط بازگشت قیمتی جفت ارز مورد نظر در روند جاری محاسبه میشود.