با استفاده از این ابزار سود مرکب و سرمایه نهایی در طی دوره های دلخواه و در پایان دوره را محاسبه کنید.